Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Υλοποιήθηκε η προκαταρκτική μελέτη για την αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζουμε εδώ το πλαίσιο, την αξιολόγηση και τους χάρτες επικινδυνότητας, ανά περιοχή, στην Κεντρική Μακεδονία. Διαβάστε προσεχτικά τις περιοχές που απειλούνται και δείτε με προσοχή τους χάρτες.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Η συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά φαινόμενα έγινε, σε επίπεδο χώρας, στο πλαίσιο της «Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας» η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί (22-11-2012). Όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η ΕΓΥ προσδιόρισε τον κατάλογο των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια διαχείρισης του κινδύνου και των καταστροφών, δηλαδή πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση, και απευθύνθηκε:

στους κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.), απευθείας, μέσω αλληλογραφίας ή επιτόπου επισκέψεων για τη συλλογή καταγραφών ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων

στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες για τη συλλογή δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Δήμους εντός των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Αναλυτικά, οι πηγές πληροφορίας ήταν:

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), που παρείχε ποσοτικά στοιχεία αποζημιώσεων λόγω καταστροφών αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ), που παρείχε ποσοτικά στοιχεία αποζημιώσεων λόγω καταστροφής οικιακών συσκευών και υποδομών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που διαθέτει αρχεία καταγραφής πλημμυρικών συμβάντων υψηλής γεωγραφικής διακριτότητας τα οποία αποτελούν ποιοτική ένδειξη της έκτασης των ζημιών από πλημμύρες και χρησιμεύουν για τη διασταύρωση άλλων πηγών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), με αρχεία για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών τα οποία χρησιμεύουν για την κατανόηση των αιτίων, των μηχανισμών και των αποτελεσμάτων των πλημμυρών.

Οι κατά τόπους Περιφέρειες, με στοιχεία αλληλογραφίας που άπτονται πολλών παραμέτρων των πλημμυρών, όπως το ιστορικό των φαινομένων, τα κατασκευασμένα έργα άμεσης ανακούφισης των περιοχών και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα αρχεία της ΓΓΠΠ.

Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και λοιπές υδραυλικές και υδρολογικές μελέτες ή σχετικές πανεπιστημιακές εργασίες και δημοσιεύσεις, όπου είναι διαθέσιμες.

Στοιχεία από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Κατά την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω κριτήρια για την αξιολόγηση των πλημμυρικών γεγονότων σε όλη την ελληνική επικράτεια:

ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων

ύψος χρηματικής αποζημίωσης, σε τρέχουσες τιμές (όπως καταβλήθηκε στο χρόνο αποζημίωσης) με βάση τα αρχεία ΕΛΓΑ για ζημιές στη γεωργία και ΥΑΣ για ζημιές σε οικισμούς.

μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης, σε στρέμματα, με βάση τις καταγραφές του ΕΛΓΑ.

 

Η κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας των ιστορικών πλημμυρών έγινε με βάση τα όρια του ακόλουθου Πίνακα. Ως σημαντικά ιστορικά γεγονότα ορίστηκαν αυτά που εμπίπτουν για οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια στις κατηγορίες «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή».

Σημαντικότητα πλημμύρας Ανθρώπινα θύματα Αποζημίωση (€) Έκταση (στρέμματα)
Χαμηλή  < 50.000  < 2.000
Μέση  50.000-200.000  2.000-5.000
Υψηλή  200.000-500.000  5.000-10.000
Πολύ υψηλή  >=1  > 500.000  >

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

Οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου του ΥΔ10 είναι οι ακόλουθες:

GR10RAK0002 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου

GR10RAK0003 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής

GR10RAK0004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς – Ν. Καλλικράτειας

GR10RAK0005 Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής

GR10RAK0007 Χαμηλή ζώνη περιοχή Ξηροποτάμου λεκάνης λίμνης Βόλβης

GR10RAK0008 Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας

GR10RAK0009 Κατάντη ρους π. Χαβρία

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν σε κλίμακα 1/25 000 για τις ποτάμιες ροές και τα λιμναία ύδατα, για εννέα πλημμυρικά σενάρια:

πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 ετών

πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 ετών

πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 ετών

και περιλαμβάνουν τα εξής επίπεδα πληροφορίας:

Χωρική κατανομή του μέγιστου βάθους νερού

Χωρική κατανομή της μέγιστης ταχύτητας ροής

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας

Οικισμοί

 

Ο Χάρτες Επικινδυνότητας Θαλάσσιων Πλημμυρών όπου απεικονίζεται η γραμμή πλημμύρας λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας, καταρτίστηκαν σε κλίμακες 1/10 000 και 1/25 000, στη ΖΔΥΚ GR10RAK0008 (Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας.

Οι Xάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Π5- Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμυρας (GR10_P05.pdf)

Π6- Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (GR10_P06.pdf)

Γιάννης ΦραγκούληςΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Γιάννης Φραγκούλης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960, όπου τέλειωσε το εξατάξιο γυμνάσιο. Σπούδασε χημεία στον Καναδά, στο Μόντρεαλ (Quebec), στο Μόνκτον (New Brunswick) και στην Ορλεάνη (Γαλλία). Το 1989 σπούδασε φωτογραφία στην ΑΚΤΟ, στην Αθήνα. Παρακολούθησε σεμινάρια σημειωτικής, με το Δημήτρη Τσατσούλη (φωτογραφίας, λογοτεχνίας και θεάτρου), στο Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο. Το 2009 τέλειωσε το Master in Arts, από το Middlesex University, με θέμα της διατριβής του, «Ο μύθος, μια αφηγηματική διακειμενικότητα». Το 1989 άρχισε να αρθρογραφεί και το 1990 ξεκίνησε να γράφει κριτικές κινηματογράφου. Το 1992 έγινε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της οποίας έχει διατελέσει Πρόεδρος, και της FIPRESCI. Το 1994 έγινε μέλος του «Μικρό» (Σωματείο για την ταινία μικρού μήκους), στο οποίο ήταν Πρόεδρος για δύο θητείες. Το 2000 ξεκίνησε να διδάσκει σε σεμινάρια κινηματογράφου στην Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), στο «Μικρό», στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Μουσείο Κινηματογράφου, στο Μικρό Πολυτεχνείο, στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, στο δικό του χώρο και σε συνεργασία με τη filmfabrik Productions, στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκει κινηματογράφο μέχρι σήμερα στο Κινηματογραφικό Εργαστήρι Fabula, το οποίο διευθύνει. Συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι της FIPRESCI, στην Κωνσταντινούπολη και στη Φιλιππούπολη με θέμα τον βαλκανικό κινηματογράφο. Συμμετείχε σε κριτικές επιτροπές στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας και σε Φεστιβάλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επιστημονικός σύμβουλος του Εργαστηρίου Almakalma, το οποία ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο (Performance). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Εξόρμηση, στην οποία ήταν υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος, στην Αθηναϊκή, στη Νίκη, στο Μανδραγόρα, στην Ουτοπία, στη Σύγχρονη Εκπαίδευση, στον κατάλογο του Φεστιβάλ της Λάρισας, στη Γραφή, στο Κ.ΛΠ., στο Ριζοσπάστη και στο Αλμανάκ της ΠΕΚΚ. Ίδρυσε το περιοδικό «αντι-Κινηματογράφος», στο οποίο ήταν διευθυντής σύνταξης, το 1992, το περιοδικό «Κινηματογράφος και Επικοινωνία», στο οποίο ήταν διευθυντής, το 2000. Επιμελήθηκε και συνπαρουσίασε, μαζί με τον Κώστα Σταματόπουλο, την εκπομπή «Cineπλάνο», στο 902TV, από το 2008 έως το 2009. Ήταν υπεύθυνος για τους διαδικτυακούς τόπους www.cinemainfo.gr και www.theaterinfo.gr. Ίδρυσε και διεύθυνε το greeceactuality.wordpress.com. και τώρα διευθύνει και αρθρογραφεί στα www.filmandtheater.gr και www.thessalonikinfo.gr. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Jean Mitry, «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», έχει γράψει τα βιβλία «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, το 2006, «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών (σειρά νεανική Βιβλιοθήκη) και «Κώστας Φέρρης», εκδ. της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, όπως το Αφιέρωμα στον Παλαιστινιακό Κινηματογράφο, το 2002, την Εβδομάδα Κλασικού Ιαπωνικού Κινηματογράφου και την Εβδομάδα Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το 2002, ως μέλος της Π.Ε.Κ.Κ. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανοράματος Νέων Δημιουργών, στο Ε.Κ.Θ., στη Θεσσαλονίκη, και ιδρυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης Solaris, η οποία δραστηριοποιείται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Διευθύνει το Αφηγηματικό Εργαστήριο Fabula, που ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο. Έχει σκηνοθετήσει τρείς ταινίες μικρού μήκους, οι δύο πτυχιακές για το Master στο πανεπιστήμιο Middlesex, και την ταινία-ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας». ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ «Μέσα από τις βιτρίνες», 8΄, 2009, σκηνοθεσία «Nafasz», 7΄, 2009, σκηνοθεσία «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας», 50΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Στιγμή απολιθωμένη», 31΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Η τελευταία λατέρνα», 6΄, 2010, σεναριακή επιμέλεια «Το κλειδί της επιστροφής», 13΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Το συρματόπλεγμα», 19΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Στο Τσινάρι», 7΄, 2017, σκηνοθεσία «Sotos, ζωγράφος αει…πράγμων», 2020, 97΄, σκηνοθεσία-φωτογραφία ΒΙΒΛΙΑ «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», του Jean Mitry, μετάφραση, εκδ. Entracte και Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα, 2001 «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών, Αθήνα, 2004 «Κώστας Φέρρης», εκδ. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Αθήνα 2004 «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, Τρίπολη, 2006


Copyritght 2022 Thessalonikinfo / All rights reserved