Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης: γράφει ο Κώστας Πετρόπουλος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του 4921 του 2022 είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου που υπολείπεται για να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του χρόνου με προαιρετική ασφάλιση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Οι διατάξεις από 48 έως 54 του νόμου 4921 του 2022 εισάγουν ρυθμίσεις με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία για γρήγορη απονομή σύνταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ίδιου νόμου δίνονται δύο δυνατότητες. Αφορούν στους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να πάρουν σύνταξη.

Πιο ειδικά. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ίδιου νόμου δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης ημερών ασφάλισης. Αφορά στους ασφαλισμένους που υπάγονται σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Θα πρέπει αυτοί να συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022. Μπορούν έτσι να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες. Έτσι θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Αυτό συμφωνεί με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, όπως αυτή ίσχυε στους φορείς που ήταν ασφαλισμένοι.

«Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης: δίνει

τη δυνατότητα να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση. «

Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση. Αφορά σε αυτούς που έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες. Αρκεί βέβαια αυτός ο χρόνος να υπήρχε για μία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους διαρκεί για διάστημα μέχρι 3 χρόνια από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Η αναγνώριση του χρόνου που υπολείπεται για τη λήψη της σύνταξης προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022. Αυτοί που δικαιούνται την αναγνώριση είναι οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης. Για να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θα αναφέρουμε.

Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022.

Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4350 έως 4499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης. Αυτές να είναι σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση ή τη δραστηριότητα και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία. Σύμφωνα με τις διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Ή, ακόμα, με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε χρόνια πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η αναγνώριση με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 101 του νόμου 4941 του 2022, διατυπώνει ρητά ότι αυτό γίνεται «προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Αυτό συμφωνεί με τις διατάξεις που ισχύουν και υπάρχουν στην συνταξιοδοτική νομοθεσία των φορέων στους οποίους ήταν οι ασφαλισμένοι.

«Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης: το αίτημα

αναγνώρισης υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών.»

Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου. Αυτός θα πληρώσει τις εισφορές του ασφαλισμένου και του εργοδότη. Αυτές που αντιστοιχούν στον χρόνο ασφάλισης που θα αναγνωρισθεί. Το ποσό υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει στο χρόνο που γίνεται η αναγνώριση.

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Ποσό εισφορών=(Ημέρες ασφάλισης ή μήνα ασφάλισης)Χ(Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη)Χ(Ποσοστό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης)

Δεν προβλέπεται έκπτωση ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών. Για να γίνει ισχυρός ο χρόνος θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

Το αίτημα αναγνώρισης υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών (πρώην ΟΑΕΕ) το αίτημα υποβάλλεται στην Τοπική Διεύθυνση της έδρας της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εκεί θα γίνει ο έλεγχος προϋποθέσεων και θα εκδοθεί η σχετική απόφαση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η συμπλήρωση του χρόνου με προαιρετική ασφάλιση ακολουθεί τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022. Σε αυτή μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

«Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης: δεν

θα παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι

σε υγειονομικές επιτροπές.»

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση είναι οι εξής:

Να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Να έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας, όσον αφορά στους μισθωτούς, ή 20 μήνες, όσον αφορά στους μη μισθωτούς, μέσα σε χρονική περίοδο 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

Για την υπαγωγή στην εν λόγω προαιρετική συνέχεια της ασφάλισης δεν θα παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι σε υγειονομικές επιτροπές. Δηλαδή δεν θα ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 4387 του 2016, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου.

Η διάταξη αναφέρει ημέρες εργασίας. Κατά συνέπεια οι 500 ημέρες ή οι 20 μήνες θα πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση.

Ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια από την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η αίτηση για υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί ακόμα και αν διαπιστωθεί ότι υπολείπονται ως 3 χρόνια για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος, κατά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022 εφαρμόζονται και στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύς του νόμου.

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25 ημέρες ή ένα μήνα για τους μη μισθωτούς. Δεν υπολογίζεται ο μήνας υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς.

Ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4387 του 2016, εγκύκλιος 3/2018 του ΕΦΚΑ. Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των εισφορών, τη βάση υπολογισμού των εισφορών, τους λόγους διακοπής, αναστολής, απώλειας, την προθεσμία καταβολής και τα πρόσθετα τέλη.

Τα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών θα προβαίνουν σε έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής. Θα εκδίδουν σχετική απόφαση. Θα παρακολουθούν την όλη διαδικασία. Εφόσον ενημερωθούν για το αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του νόμου 4921 του 2022 αναφέρει ρητά: Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός χρόνος ασφάλισης. Για να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Οι διατάξεις του νόμου που προαναφερθήκαμε αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο κύριας σύνταξης.

 

Διαβάστε τα ρεπορτάζ που έχουμε δημοσιεύσει

Δείτε τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσειΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Γιάννης Φραγκούλης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960, όπου τέλειωσε το εξατάξιο γυμνάσιο. Σπούδασε χημεία στον Καναδά, στο Μόντρεαλ (Quebec), στο Μόνκτον (New Brunswick) και στην Ορλεάνη (Γαλλία). Το 1989 σπούδασε φωτογραφία στην ΑΚΤΟ, στην Αθήνα. Παρακολούθησε σεμινάρια σημειωτικής, με το Δημήτρη Τσατσούλη (φωτογραφίας, λογοτεχνίας και θεάτρου), στο Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο. Το 2009 τέλειωσε το Master in Arts, από το Middlesex University, με θέμα της διατριβής του, «Ο μύθος, μια αφηγηματική διακειμενικότητα». Το 1989 άρχισε να αρθρογραφεί και το 1990 ξεκίνησε να γράφει κριτικές κινηματογράφου. Το 1992 έγινε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της οποίας έχει διατελέσει Πρόεδρος, και της FIPRESCI. Το 1994 έγινε μέλος του «Μικρό» (Σωματείο για την ταινία μικρού μήκους), στο οποίο ήταν Πρόεδρος για δύο θητείες. Το 2000 ξεκίνησε να διδάσκει σε σεμινάρια κινηματογράφου στην Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), στο «Μικρό», στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Μουσείο Κινηματογράφου, στο Μικρό Πολυτεχνείο, στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, στο δικό του χώρο και σε συνεργασία με τη filmfabrik Productions, στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκει κινηματογράφο μέχρι σήμερα στο Κινηματογραφικό Εργαστήρι Fabula, το οποίο διευθύνει. Συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι της FIPRESCI, στην Κωνσταντινούπολη και στη Φιλιππούπολη με θέμα τον βαλκανικό κινηματογράφο. Συμμετείχε σε κριτικές επιτροπές στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας και σε Φεστιβάλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επιστημονικός σύμβουλος του Εργαστηρίου Almakalma, το οποία ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο (Performance). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Εξόρμηση, στην οποία ήταν υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος, στην Αθηναϊκή, στη Νίκη, στο Μανδραγόρα, στην Ουτοπία, στη Σύγχρονη Εκπαίδευση, στον κατάλογο του Φεστιβάλ της Λάρισας, στη Γραφή, στο Κ.ΛΠ., στο Ριζοσπάστη και στο Αλμανάκ της ΠΕΚΚ. Ίδρυσε το περιοδικό «αντι-Κινηματογράφος», στο οποίο ήταν διευθυντής σύνταξης, το 1992, το περιοδικό «Κινηματογράφος και Επικοινωνία», στο οποίο ήταν διευθυντής, το 2000. Επιμελήθηκε και συνπαρουσίασε, μαζί με τον Κώστα Σταματόπουλο, την εκπομπή «Cineπλάνο», στο 902TV, από το 2008 έως το 2009. Ήταν υπεύθυνος για τους διαδικτυακούς τόπους www.cinemainfo.gr και www.theaterinfo.gr. Ίδρυσε και διεύθυνε το greeceactuality.wordpress.com. και τώρα διευθύνει και αρθρογραφεί στα www.filmandtheater.gr και www.thessalonikinfo.gr. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Jean Mitry, «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», έχει γράψει τα βιβλία «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, το 2006, «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών (σειρά νεανική Βιβλιοθήκη) και «Κώστας Φέρρης», εκδ. της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, όπως το Αφιέρωμα στον Παλαιστινιακό Κινηματογράφο, το 2002, την Εβδομάδα Κλασικού Ιαπωνικού Κινηματογράφου και την Εβδομάδα Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το 2002, ως μέλος της Π.Ε.Κ.Κ. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανοράματος Νέων Δημιουργών, στο Ε.Κ.Θ., στη Θεσσαλονίκη, και ιδρυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης Solaris, η οποία δραστηριοποιείται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Διευθύνει το Αφηγηματικό Εργαστήριο Fabula, που ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο. Έχει σκηνοθετήσει τρείς ταινίες μικρού μήκους, οι δύο πτυχιακές για το Master στο πανεπιστήμιο Middlesex, και την ταινία-ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας». ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ «Μέσα από τις βιτρίνες», 8΄, 2009, σκηνοθεσία «Nafasz», 7΄, 2009, σκηνοθεσία «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας», 50΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Στιγμή απολιθωμένη», 31΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Η τελευταία λατέρνα», 6΄, 2010, σεναριακή επιμέλεια «Το κλειδί της επιστροφής», 13΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Το συρματόπλεγμα», 19΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Στο Τσινάρι», 7΄, 2017, σκηνοθεσία «Sotos, ζωγράφος αει…πράγμων», 2020, 97΄, σκηνοθεσία-φωτογραφία ΒΙΒΛΙΑ «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», του Jean Mitry, μετάφραση, εκδ. Entracte και Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα, 2001 «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών, Αθήνα, 2004 «Κώστας Φέρρης», εκδ. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Αθήνα 2004 «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, Τρίπολη, 2006


Copyritght 2022 Thessalonikinfo / All rights reserved