Εθνική σύνταξη σε ομογενείς

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: γράφει ο Κώστας Γιαννόπουλος

Στο ΦΕΚ Α ́63/24-3-2022 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του νόμου 4915. Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: Η ΔΙΑΤΑΞΗ

Με το άρθρο 73 του νόμου αυτού τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 2016. Με την προσθήκη της παραγράφου 2α. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται ειδικά για τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) του ΕΦΚΑ. Ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια. Ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης που δικαιούνται, καθώς και το ποσό της εθνικής σύνταξης δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών.

«Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: υπολογισμός

εθνικής σύνταξης ομογενών.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016, όπως ισχύουν, το οποίο επανυπολογίζεται από 1/1/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του νόμου 4915 του 2022. Με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2α του νόμου 4915 του 2022: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β ́4135/3-8-2022 η υπ’αριθμ. 73135/2-8-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών. Θέμα: «Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του αρ. 7 του ν. 4387/2016». Με αυτή καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της εθνικής σύνταξης. Ακόμη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η έκταση και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ισχύουν τα ακόλουθα:
Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση).
Οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν: Τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) του ΕΦΚΑ. Αυτοί που είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια. Ή είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Τα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των εν λόγω συνταξιούχων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4387 του 2016, όπως ισχύει.

Εθνική σύνταξη σε ομογενείς

Τρόπος υπολογισμού του ποσού της Εθνικής Σύνταξης (άρθρο 2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης). Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης αυτών των προσώπων υπολογίζεται μεταβατικά κατά ένα τριακοστό (1/30) για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής τους στην Ελλάδα. Μεταξύ του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με αφετηρία υπολογισμού το έτος 1992.

«Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: αποτυπώνεται

το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης.»

Αυτό το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται κάθε έτος μέχρι και το 2032. Οπότε θα εφαρμόζονται πλέον και για τους ασφαλισμένους της συγκεκριμένης κατηγορίας οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 2016.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

Αποτυπώνεται το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατ’έτος από το 2022 μέχρι και το 2032. Με κριτήριο το έτος έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Αναγράφεται το έτος έναρξης καταβολής της σύνταξης. Τα απαιτούμενα έτη διαμονής στην Ελλάδα. Μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται των απαιτούμενων ετών διαμονής.

2022   30   1/30
2023   31   1/31
2024   32   1/32
2025   33   1/33
2026   34   1/34
2027   35   1/35
2028   36   1/36
2029   37   1/37
2030   38   1/38
2031   39   1/39
2032 και εφεξής 40 1/40

Ως προς τους υπόλοιπους κανόνες υπολογισμού της εθνικής σύνταξης σύμφωνα με
το άρθρο 7 του νόμου 4387 του 2016, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι παρ. 2-6 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 2016, η ομογενειακή ιδιότητα προκύπτει για τους Έλληνες πολίτες αποκλειστικά από τη νομική αιτιολογία της καταχώρησης του Έλληνα πολίτη στο Μητρώο Πολιτών. Για τους μη Έλληνες πολίτες από την κατοχή ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

«Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: υποβάλλονται

τα δικαιολογητικά.»

Για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία:

Αν ο ασφαλισμένος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια:
αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και

πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, από το οποίο προκύπτει η αιτιολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις περί ομογενών.

Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι Έλληνας πολίτης:
επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και
αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

Η κατοικία στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002. Είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί του παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου. Είτε με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας ισχύος δέκα (10) ετών. Ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου.

Εθνική σύνταξη σε ομογενείς

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Φορολογικής Διοίκησης, που αφορούν στα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα μας ή
Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για τη μόνιμη κατοικία ή
Μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας ή
Λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή
Πιστοποιητικό μετοικεσίας ή
Βιβλιάριο υγείας ή
Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για κατάθεση δικαιολογητικών σχετικά με την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας.

Σε περίπτωση που κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η περίοδος αυτή θεωρείται χρόνος διαμονής στην Ελλάδα. Ο χρόνος διαμονής στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπολείπεται του πραγματικού χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο τρόπος υπολογισμού της εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνει:
Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3/8/2022). Ή έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης η οποία εκκρεμεί, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από την 01.01.2022 και εξής.

«Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: η εθνική

σύνταξη λόγω γήρατος επανυπολογίζεται.»

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, τα οποία έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3/8/2022).

Στην περίπτωση αυτή η εθνική σύνταξη λόγω γήρατος επανυπολογίζεται με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναδρομικά από 1/1/2022. Ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους. Εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022.

Η εθνική σύνταξη των κατά μεταβίβαση συνταξιούχων λόγω θανάτου συνταξιούχου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων, η οποία χορηγήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επανυπολογίζεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις που κοινοποιήθηκαν αναδρομικά από 1/1/2022 ή από την ημερομηνία έναρξης  καταβολής της σύνταξής τους, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 1/1/2022.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από την έναρξη ισχύος της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφαση (3/8/2022), δηλώνουν την ομογενειακή τους ιδιότητα κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Προσκομίζουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία αναφερόμαστε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4554 του 2018.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ τροποποιούνται κατάλληλα: Τόσο ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, όσο και ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

«Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: υποβάλλουν

αίτηση στον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξής.»

Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων και έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου των προσώπων αυτών, κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4387 του 2016, όπως ισχύουν, με έναρξη καταβολής της σύνταξής τους έως και την 31/12/2021, υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξής τους από 1/1/2022 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Εθνική σύνταξη σε ομογενείς

Για το σκοπό αυτό:
Συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω δικαιούχων (συνταξιούχων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου κατά μεταβίβαση), το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από τους νόμιμους
κληρονόμους τους.

Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή/και έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 1/1/2022 έως την έναρξη ισχύος (3/8/2022) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τον επανακαθορισμό της εθνικής σύνταξής τους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους. Σε κάθε περίπτωση από την 1/1/2022 και έπειτα. Προς το σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω δικαιούχων (συνταξιούχων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου κατά μεταβίβαση), το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από τους νόμιμους κληρονόμους τους.

Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης των δικαιούχων που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους β και γ χορηγούνται εφάπαξ, ως αναδρομικά συντάξεων.

Οι πράξεις συνταξιοδότησης εκδίδονται ή μεταρρυθμίζονται με βάση το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του άρθρου 2 της ΚΥΑ από 1/1/2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.

«Εθνική σύνταξη σε ομογενείς: η αίτηση

συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά.»

Η αίτηση των δικαιούχων που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους β και γ μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό καταβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με βάση την ισχύουσα διαδικασία. Με την υποχρέωση του ασφαλισμένου να συνυποβάλλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου. 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η αίτηση επανυπολογισμού των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων. Όπως αυτά περιγράφονται στις ως άνω παρ. β ́ και γ. Υποβάλλεται χειρόγραφα, στις υπηρεσίες που εξέδωσαν την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης. Προκειμένου αυτές να προβούν σε επανέλεγχο του χρόνου διαμονής τους στην Ελλάδα, βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπει η νέα νομοθεσία. Να επανυπολογίσουν το ποσό της Εθνικής Σύνταξης.

 

Διαβάστε τα ρεπορτάζ που έχουμε δημοσιεύσει

Δείτε τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσειΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Γιάννης Φραγκούλης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960, όπου τέλειωσε το εξατάξιο γυμνάσιο. Σπούδασε χημεία στον Καναδά, στο Μόντρεαλ (Quebec), στο Μόνκτον (New Brunswick) και στην Ορλεάνη (Γαλλία). Το 1989 σπούδασε φωτογραφία στην ΑΚΤΟ, στην Αθήνα. Παρακολούθησε σεμινάρια σημειωτικής, με το Δημήτρη Τσατσούλη (φωτογραφίας, λογοτεχνίας και θεάτρου), στο Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο. Το 2009 τέλειωσε το Master in Arts, από το Middlesex University, με θέμα της διατριβής του, «Ο μύθος, μια αφηγηματική διακειμενικότητα». Το 1989 άρχισε να αρθρογραφεί και το 1990 ξεκίνησε να γράφει κριτικές κινηματογράφου. Το 1992 έγινε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της οποίας έχει διατελέσει Πρόεδρος, και της FIPRESCI. Το 1994 έγινε μέλος του «Μικρό» (Σωματείο για την ταινία μικρού μήκους), στο οποίο ήταν Πρόεδρος για δύο θητείες. Το 2000 ξεκίνησε να διδάσκει σε σεμινάρια κινηματογράφου στην Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), στο «Μικρό», στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Μουσείο Κινηματογράφου, στο Μικρό Πολυτεχνείο, στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, στο δικό του χώρο και σε συνεργασία με τη filmfabrik Productions, στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκει κινηματογράφο μέχρι σήμερα στο Κινηματογραφικό Εργαστήρι Fabula, το οποίο διευθύνει. Συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι της FIPRESCI, στην Κωνσταντινούπολη και στη Φιλιππούπολη με θέμα τον βαλκανικό κινηματογράφο. Συμμετείχε σε κριτικές επιτροπές στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας και σε Φεστιβάλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επιστημονικός σύμβουλος του Εργαστηρίου Almakalma, το οποία ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο (Performance). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Εξόρμηση, στην οποία ήταν υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος, στην Αθηναϊκή, στη Νίκη, στο Μανδραγόρα, στην Ουτοπία, στη Σύγχρονη Εκπαίδευση, στον κατάλογο του Φεστιβάλ της Λάρισας, στη Γραφή, στο Κ.ΛΠ., στο Ριζοσπάστη και στο Αλμανάκ της ΠΕΚΚ. Ίδρυσε το περιοδικό «αντι-Κινηματογράφος», στο οποίο ήταν διευθυντής σύνταξης, το 1992, το περιοδικό «Κινηματογράφος και Επικοινωνία», στο οποίο ήταν διευθυντής, το 2000. Επιμελήθηκε και συνπαρουσίασε, μαζί με τον Κώστα Σταματόπουλο, την εκπομπή «Cineπλάνο», στο 902TV, από το 2008 έως το 2009. Ήταν υπεύθυνος για τους διαδικτυακούς τόπους www.cinemainfo.gr και www.theaterinfo.gr. Ίδρυσε και διεύθυνε το greeceactuality.wordpress.com. και τώρα διευθύνει και αρθρογραφεί στα www.filmandtheater.gr και www.thessalonikinfo.gr. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Jean Mitry, «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», έχει γράψει τα βιβλία «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, το 2006, «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών (σειρά νεανική Βιβλιοθήκη) και «Κώστας Φέρρης», εκδ. της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, όπως το Αφιέρωμα στον Παλαιστινιακό Κινηματογράφο, το 2002, την Εβδομάδα Κλασικού Ιαπωνικού Κινηματογράφου και την Εβδομάδα Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το 2002, ως μέλος της Π.Ε.Κ.Κ. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανοράματος Νέων Δημιουργών, στο Ε.Κ.Θ., στη Θεσσαλονίκη, και ιδρυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης Solaris, η οποία δραστηριοποιείται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Διευθύνει το Αφηγηματικό Εργαστήριο Fabula, που ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο. Έχει σκηνοθετήσει τρείς ταινίες μικρού μήκους, οι δύο πτυχιακές για το Master στο πανεπιστήμιο Middlesex, και την ταινία-ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας». ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ «Μέσα από τις βιτρίνες», 8΄, 2009, σκηνοθεσία «Nafasz», 7΄, 2009, σκηνοθεσία «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας», 50΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Στιγμή απολιθωμένη», 31΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Η τελευταία λατέρνα», 6΄, 2010, σεναριακή επιμέλεια «Το κλειδί της επιστροφής», 13΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Το συρματόπλεγμα», 19΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Στο Τσινάρι», 7΄, 2017, σκηνοθεσία «Sotos, ζωγράφος αει…πράγμων», 2020, 97΄, σκηνοθεσία-φωτογραφία ΒΙΒΛΙΑ «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», του Jean Mitry, μετάφραση, εκδ. Entracte και Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα, 2001 «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών, Αθήνα, 2004 «Κώστας Φέρρης», εκδ. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Αθήνα 2004 «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, Τρίπολη, 2006


Copyritght 2022 Thessalonikinfo / All rights reserved